ru
ELITE TRAVELLING
INTERNATIONAL MAGAZINE
Team of “Platinum” magazine
Project Director: Ekaterina Timofeyeva
Editor-in-Chief: Sergey Tymofyeyev
Managing Editor: Yuliya Kravchenko
Marketing Director:
Maria Kucherenko
Design Department: Igor Dreval
Proof-Reader:
Nataliya Andriyash
Translator:
Alena Papyrina
Journalists:
Olga Ostrovskaya
Evgeniy Borisenko
Denis Lyzhin
Dmitriy Voronov
Computer Ensuring, Websites: Aleksey Butko
Founder & publisher: Fashion Club ltd.